فولاد SpK یا Special K یکی از فولادهای ابزاری سرد کار است. فولاد Spk با شماره استاندارهای 1.2080 و X2 10Cr12 هم نامگذاری شده است.

موارد کاربرد فولاد Spk: ساخت تیغه های برش ، ابزارهای خان کشی ، قالب های پانج و پولک زنی و ابزارهایی که با آن ها عمل شکل دهی سرد صورت می گیرد.