نوع محصول
قیمت هر سانتیمتر برش ریال
عرض میلی متر
طول میلی متر
ضخامت میلی متر
قطر میلی متر

توضیحات محاسبه وزن وبرش

برای محاسبه وزن گرد ،لوله ،تسمه یا ورق ابعاد را پس از انتخاب نوع محصول به میلیمتر در کادر مربوطه وارد کنید و دکمه محاسبه را انتخاب نمایید.