پذیرش سفارش رینگ رولینگ تا قطر 2500 میلیمتر و وزن 3 تن